pic
English
pic
pic pic
Úvod Ponúkané práce Referencie Vybavenie firmy pic Kontakt Rôzne
pic

Práce v oblasti inžinierskej geodézie:

 • Geodetické práce v stavebníctve pre dodávateľa stavby alebo investora stavby
 • Polohopisné a výškopisné plány /podklad pre projektové práce, účelové mapy/
 • Budovanie vytyčovacích sietí /polohových a výškových/
 • Výpočet kubatúr
 • Meranie posunov a deformácií stavebných objektov / zvislé, horizontálne alebo priestorové posuny stavebných objektov/
 • Kontrolné zamerania stavebných objektov
 • Zameranie a vyhotovenie pozdĺžnych a priečnych profilov
 • Priestorové vytyčovanie stavieb
 • Zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb /budovy, podzemné a nadzemné inžinierske siete-v zmysle smerníc jednotlivých správcov, rôzne stavebné objekty/
 • Nivelačné ťahy, veľmi presná nivelácia
 • Vyhotovovanie 3D modelov terénu a stavieb /budovy, steny, fasády/
 • Rôzne geodetické práce pri výstavbe rodinných domov a iných drobných stavieb.

Práce v oblasti katastra nehnuteľností:

 • Geometrické plány / na zameranie stavieb, rozostavaných stavieb, na majetko-právne vysporiadanie pozemkov, na obnovu právneho stavu, na oddelenie pozemkov, na vyňatie pozemkov, na vyznačenie vecného bremena/
 • Vytyčovanie hraníc pozemkov
 • Identifikácie pozemkov
 • Výkupový elaborát

Iné práce:

 • Inžinierska činnosť
 • Dozorovanie stavieb
 • Odborné vedenie stavieb
 • Autorizovaný inžinier – projektovanie pozemných stavieb
 • Znalec v odbore stavebníctva –pozemné stavby a ohodnotenie nehnuteľností

designed by Peter Klaudiny / coded by DATACOM.EU
pic pic pic pic pic pic pic pic pic